Algemene Garantiebepalingen Glas

Isolatieglas is een volgens de modernste productiemethode industrieel vervaardigd kwaliteitsproduct, waarvoor de leverancier garandeert, dat gedurende een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de dag van fabricage, ten gevolge van fabricagefouten, geen vermindering van het doorzicht zal optreden door condensvorming of stofdeeltjes in de spouw van het isolatieglas.

Deze garantie verplicht de leverancier de eenheid gratis te herleveren ter vervanging van de eenheid, die door haar als defect wordt erkend, en wel op dezelfde plaats waar de eenheid oorspronkelijk was geleverd.

De aldus vervangende isolatieglas eenheid wordt slechts overeenkomstig het voorgaande gegarandeerd gedurende een periode geldende voor de oorspronkelijke geleverde Isolatieglas eenheid.

Deze garantieperiode voor isolatieglas bestemd voor het rollend materieel is beperkt tot drie jaren. Geen garantie wordt verleend op isolatieglas voor industriële toepassingen, alsmede op eenheden met een of meer bladen figuur- of draadglas.
De bovenstaande garantie is slechts bindend indien aan de navolgende voorwaarden is voldaan.

 • De glasdikten van de Glas eenheden dienen tenminste gelijk te zijn aan de vereiste glasdikten zoals gesteld in de NEN 2608.
 • De glasdikten van isolatieglas eenheden bedoeld voor export dienen te voldoen aan de voorschriften van het betreffende land. Voor glassoorten, glascombinaties of toepassingen welke niet in deze normen zijn opgenomen, dienen de glasdikten door berekening te worden bepaald.
 • De isolatieglas eenheid dient te worden geplaatst volgens de voorschriften van de isolatieglas fabrikant, waarbij deze de NPR 3577 erkent.
 • Hiervan afwijkende plaatsingsmethoden dienen vooraf door de isolatieglas fabrikant te worden goedgekeurd. Door middel van periodieke inspecties en hieruit eventueel voortvloeiend onderhoud dienen de sponningen en de afdichtingsmiddelen van de glassponningen te blijven functioneren zoals bedoeld in de bovengenoemde normen.

Geheel buiten de garantie vallen onderstaande punten:

 • Schade door onoordeelkundige opslag, behandeling en plaatsing.
 • Glasbreuk van welke oorzaak dan ook, inclusief de zogenaamde thermische breuk.
 • Schade door zettingen of verzakkingen of falen van de omringende constructie.
 • Vertekening zowel bij doorzicht als reflectie, als gevolg van eigenschappen inherent aan glassoorten en/of combinaties, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties, barometrische drukverschillen, temperatuursverschillen en geografische hoogteverschillen.
 • Schade door gemaakte veranderingen aan de isolatieglas eenheid, waaronder begrepen het opbrengen van folies, reclamemateriaal, verf, etc.
 • Kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie.

 

Algemene wenken

Dat de kwaliteit van diverse glassoorten en uitvoeringen sterk verbetert is te merken aan soms 10 jaar lange garantie termijnen. Aangezien de fabrikant en de glasplaatser gedurende een lange tijd aansprakelijk blijven voor het verwerkte materiaal, verdient het aanbeveling enige belangrijke punten nader toe te lichten.
Laat de Norm NEN 2608 of zijn vervangende uitgave als uitgangspunt dienen bij de berekening van de glasdikte. Ook als een wellicht commercieel moeilijke glasdikte wordt gevonden is het zaak de aanbevelingen in de Norm te hanteren.
Hanteer om dezelfde reden de plaatsingsnorm NEN 3564 of een verbeterde uitgave. Ook de genoemde onderhoudstermijnen zijn van belang.
Als aan alle eisen is voldaan die in de beide Normen 2608 en 3564 zijn gesteld, kan er eigenlijk niet veel mis gaan. Toch blijven er een aantal situaties waarin desondanks het plaatsen van glas niet zonder risico’s is. Hierin spelen mechanische en thermische belastingen, maar ook chemische inwerking van stoffen, een grote rol.
In het hierna geschetste willekeurig geveldeel zijn een aantal van de meest voorkomende ‘probleem details’ weergegeven.

 1. Het overstek van een balkon of andere bouwkundige voorziening kan bij bepaalde zonligging zorgen voor een gedeeltelijke bestraling van de ruit. Omdat glas een slechte warmtegeleider is, zal op een betrekkelijk klein gebied een groot temperatuursverschil ontstaan. Dit verschil wordt nog aanzienlijk vergroot als gekleurd glas wordt gebruikt. Door de optredende uitzettingsverschillen kunnen in het glas spanningen ontstaan die vaak tot ‘spontane’ thermische breuk aanleiding kunnen geven.
  In voorkomende gevallen is het raadzaam de ruiten thermisch of chemisch te laten harden. Een zuivere, liefst geslepen glasrand zonder beschadigingen draagt tevens bij tot minder breukrisico.
 2. Normaal gesproken wordt het glas geplaatst in een kozijn, dat op zijn beurt is gemonteerd aan het opgaand gevelwerk.In gevallen waarin het kozijn van staal of aluminium wordt gekoppeld aan een betonconstructie of een ander thermisch traag materiaal is waakzaamheid geboden.
  Omdat beton o.a. slechts langzaam temperatuur schommelingen zal verwerken, blijft het materiaal vaak relatief koud. Een hierop aangesloten metalen kozijn zal de lage temperatuur overnemen. Wordt nu het geplaatste glas plaatselijk verwarmd, dan zullen spanningen ontstaan die breuk kunnen veroorzaken. Een afdoende koudebrug onderbreking is hier op zijn plaats. Ook is het mogelijk het glas volgens de onder punt 1 genoemde methoden te laten behandelen.
 3. Een vaak onderschat probleem is de chemische aantasting van glas door lekwater van (vers)beton of metselwerk. De etsende werking van de uit de gevel vrijkomende chemische verbindingen geven een vaak onherstelbare beschadiging. Indien een belasting van deze aard is te verwachten, verdient het aanbeveling boven het glas een lekprofiel te monteren.
  Een andere vorm van beschadiging ontstaat bij het in de directe omgeving van het glas lassen of slijpen. Vooral tijdens de aanleg van CV installaties is veelal de oorzaak te vinden. De gloeiend hete metaaldeeltjes smelten in het glas. Een goed afgedekte ruit zal de strijd aankunnen.
 4. Erg fraai is een van plafond tot vloer doorlopend gordijn, vaak in combinatie met een koof aan het plafond. Voor zulke toepassingen wordt tevens een zware kwaliteit stof gebruikt met een goede thermisch isolerende waarde. Een voor glas echter minder fraaie oplossing. Immers, het gesloten gordijn zal de door een CV-radiator of anderszins optredende warmte vast houden, waarbij aan de bovenzijde een concentratie van warme lucht ontstaat. Als bijvoorbeeld tijdens de wintermaanden de omringende constructie koud blijft, kunnen thermische breukkansen sterk worden vergroot. Als het creëren van ventilatiemogelijkheden onder en boven het gordijn niet mogelijk is, wordt geadviseerd de beglazing thermisch of chemisch te harden.
 5. Een zelfde situatie als onder punt 4 vermeld kan ontstaan bij het gebruik van een binnenzonwering als Luxaflex. Door reflectie en uitstraling van warmte kan een plaatselijk te groot temperatuurverschil in het glas ontstaan, met alle risico’s van dien.
  Indien een zonwering wordt gewenst, adviseren wij gebruik te maken van een goede buitenzonwering. Een bijkomend voordeel kan dan tevens zijn een betere warmtewering.
 6. Glas heeft, naast technische waarden, zekere esthetische eigenschappen. De uitvoeringen van isolerend glas met 2 verschillende diktes is aan te bevelen. Dit dikteverschil heeft als doel het (meestentijds) voorkomen van de alom bekende interferentie verschijnselen (visueel effect: gekleurde vlekken in het glas)! Wij adviseren met klem uitsluitend isolatieglas te gebruiken met verschillende ruitdikten. Wellicht ten overvloede attenderen wij u op de meestal ten onrechte geplaatste klacht op het verschijnsel “lachspiegel”. Door verschil in luchtdruk tussen buitenlucht en de lucht in de spouw kan het glas van een isolatie-eenheid enigszins hol of bol staan. Dit verschijnsel en de hiermede gepaard gaande vertekeningen zijn inherent aan het product en derhalve niet als klacht aan te merken.
 7. Een uitermate praktisch gevelelement is de bekende vensterbank. In combinatie echter met de CV radiatoren kunnen ‘gevaarlijke’ situaties ontstaan. Let u er vooral op dat de afstand tussen vensterbank en kozijn wordt afgedicht. Een geconcentreerde hete luchtstroom naar het glas toe kan breuk tot gevolg hebben. Het thermisch of chemisch behandelen van het glas kan dit voorkomen.
 8. Indien een aluminium kozijn wordt toegepast verdient het voorkeur een systeem te gebruiken met een goede koudebrug-onderbreking.
 9. Een in Nederland veel toegepast detail, het doorlopend glaspaneel voor een radiator of confectorput. In deze gevallen kan onbewerkt glas worden toegepast, mits de afstand van glas tot voorzijde MINIMAAL 30 cm bedraagt. In alle andere gevallen zal een beschermende oplossing gezocht moeten worden. Er zijn een drietal mogelijkheden:

– thermisch of chemisch harden van het glas
– plaatsen van een reflectie scherm tussen radiator en ruit
– ruit vervangen door een ander isolerend paneel.

Pas geen gehard glas toe bij balkons, balustrades e.d. Gelaagd glas of kunststof platen (lexan, perspex) zijn hier beter op hun plaats omdat zij, ingeval van breuk, niet uiteenvallen in “niets” maar vaak als scherven aan elkaar blijven zitten.
Elk glaselement dat uit twee ruiten bestaat, heeft vier glasvlakken. Dat is ook de reden waarom isolerend glas meer reflecties veroorzaakt dan enkel glas.

Gekleurd/getint glas heeft door haar warmteabsorberend vermogen een sterk vergroot thermisch breukrisico. Thermisch- of chemisch harden kan een oplossing geven.
Draadglas, toegepast in isolerend glas, is gezien haar spanning-/breukverschijnselen sterk af te raden. Gelaagd glas is in vele gevallen een goed substituut.
Controleer met het nemen van de maat steeds de stijfheid en haaksheid van de sponning, ook de doorbuiging en het scheluw zijn, alsmede de geschiktheid van de sponning voor de toe te passen glassoort.

De belastingen waaraan geplaatst glas kan worden blootgesteld zijn niet mis. Het gaat om hoge en lage temperaturen, ultraviolet licht, slagregens, water en ijs, mechanische belastingen veroorzaakt door wind en storm en door uitzettingen van het sponning materiaal. Belastingen treden ook op door trillingen van het verkeer en door open en sluiten van ramen en deuren.
De warmteabsorberende en reflecterende glassoorten veroorzaken extra spanningen ten gevolge van temperatuursverschillen en al deze factoren –al of niet gecombineerd- maken wel duidelijk dat een juiste beglazingsmethode een zeer belangrijke rol in het geheel van de gevel speelt.