Garantieverklaring kozijnen, ramen en deuren

 1. Voorwerp van garantie
  1. Onder deze garantiebepalingen vallen de door ons geleverde timmerwerken.
  2. Voor producten die niet door ons zijn gefabriceerd of geleverd, maar die wel zijn aangebracht of geplaatst in onze producten, geldt de eigen garantie van die producten.
 2. Garantieduur
  1. De door ons verstrekte garantie betreft een periode van 10 jaar, met uitzondering van de garantie voor de deuren en hang en sluitwerk.
  2. Deuren zijn gegarandeerd voor een periode van 5 jaar.
  3. Hang en sluitwerk zijn gegarandeerd voor een periode van 1 jaar.
 3. Inhoud van de garantie
  1. Wij garanderen, dat de door ons geleverde timmerwerken onder normale omstandigheden deugdelijk en bruikbaar zijn voor het doel, waarvoor zij zijn bestemd en dat ze niet behept zijn met constructiefouten of hinderlijke gebreken. Kleur- en structuurafwijkingen blijven mogelijk alsmede kleine oppervlakte-droogscheurtjes omdat het materiaal een natuurproduct is.
  2. Het timmerwerk is gefabriceerd volgens N.P.R. 3671 en in onze fabriek voorzien van minimaal 100 mu grondlaag. Het geveltimmerwerk dient door degene die er gebruik van maakt, het verwerkt of gebruik van gaat maken, op de bouwplaats van verdere bescherming te worden voorzien tot een minimale laagdikte van 130 mu is bereikt bij deuren is dit 140 mu. De termijn waarbinnen deze afwerking dient plaats te vinden is maximaal 4 maand na levering.
  3. Bij een terecht beroep op deze garantie vergoeden wij per project ten hoogste:
   • de waarde van het product overeenkomstig de oorspronkelijke factuur;
   • de aangetoonde bijkomende kosten tot maximaal tweemaal het factuur bedrag, met dien verstande, dat onder bijkomende kosten niet gerekend worden kosten voor tuinaanleg, zonwering, verwarming en veranderingen t.o.v. het oorspronkelijk geleverd product. Tot verdere schadevergoeding zijn wij niet gehouden.
 4. Uitsluitingen
  1. Schade ontstaan door foutief gebruik, foutieve plaatsing, schade door nalatigheid in onderhoud en schade ten gevolge van aangebrachte zonneschermen, luiken, gordijnen, etc. en schade ten gevolge van wijzigingen die aan timmerwerken zijn aangebracht en schade door oneigenlijk gebruik van de timmerwerken, vallen niet onder deze garantiebepalingen.
  2. Onze garantieverplichting vervalt wanneer reparaties of werkzaamheden aan de geleverde timmerwerken door een ander dan wij zelf worden verricht.
  3. Deuren worden gegarandeerd voor vervormingen boven de hierna te noemen waarden;
   • kromming, gemeten loodrecht op het deurvlak: 8 mm
   • scheluwte van de deur in gesloten toestand: 8 mm

   Metingen van deze afwijkingen dienen te geschieden wanneer het vochtgehalte aan beide zijden van de deur gelijk zijn. Overschrijding van genoemde maxima dient te zijn vastgesteld na het eerste gebruiksjaar en buiten het stookseizoen.

 5. Overige bepalingen
  1. Er kan slechts een beroep op de verleende garantie worden gedaan, wanneer het gebrek binnen veertien dagen nadat het ontdekt is, c.q. redelijker wijze ontdekt had kunnen worden, schriftelijk aan ons is gemeld.
  2. Degene, die een beroep op de garantie doet, dient ons in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te stellen naar de oorzaken van het gebrek.
  3. Gebreken welke onder de garantie vallen, mogen slechts door of na toestemming van ons hersteld worden.
   Kosten van herstel door een derde, uitgevoerd zonder onze schriftelijke toestemming, zullen niet door ons vergoed worden.